ZEMASPOL Uherský Brod a.s

Akciová společnost Zemaspol Uherský Brod hospodaří na výměře přibližně 2500 ha zemědělské půdy v katastrálních územích Uherský Brod, Těšov, Újezdec u Luhačovic, Šumice a Maršov. V 70 tých letech došlo ke sloučení JZD Těšov, Újezdec u Luhačovic, Maršov a JZD Šumice a vzniklo Jednotné zemědělské družstvo Uherský Brod. Největšího rozkvětu dosáhlo v 80 tých letech, kdy se v rostlinné výrobě mimo běžných plodin pěstovaly na desítkách hektarů léčivé rostliny, jahody a porosty zelenin na semeno. V živočišné výrobě se chovalo až 800 dojnic, 20000 slepic, 60 000 brojlerů a 60 prasnic. JZD Uherský Brod zaměstnávalo 477 zaměstnanců. Soudobá akciová společnost byla založena po transformaci v roce 1997. Tato společnost měla v době založení 1250 akcionářů a kapitál 112 mil kč. V současné době zaměstnává akciová společnost 60 zaměstnanců.

Rostlinná výroba působí na těžkých jílovitých, obtížně zpracovatelných půdách. Přesto s využitím moderní techniky i dodržováním střídání plodin, dostatečným přísunem organické hmoty a hnojením dosahuje dobrých výnosů a výsledků. Struktura plodin je tvořena obilovinami (pšenice, ječmen), olejninami (řepka, slunečnice), krmnými plodinami (kukuřice, vojtěška, jetel, trávy) a speciálními plodinami (ostropestřec mariánský).

V živočišné výrobě se chová 400 ks dojnic s užitkovostí až 11000 litrů na kus a 15 000 ks slepic. Část snůšky je prodávána v podnikové prodejně spolu s bohatým sortimentem chovatelských potřeb a krmiv. V roce 2015 byla založena dceřiná společnost Zemaspol odbyt, která se zabývá ekologickým zemědělstvím na výměře cca 900 ha.  

Živočišná výroba

Společnost ZEMASPOL Uherský Brod a.s. se zabývá živočišnou výrobou v oblastech: chov skotu, chov slepic a produkce vajec.

Rostlinná výroba

Společnost ZEMASPOL Uherský Brod a.s. obhospodařuje 2187,70 ha orné půdy a 333,94 ha trvalých travních porostů v následující struktuře : pšenice, ječmen ozimý, ječmen jarní, oves
kukuřice, řepka, slunečnice
hořčice, sója, pícniny na o.p.